Gabayan ang Kabataan sa Wastong Paggamit ng Tubig πŸ‘Ang pagtitipid ng tubig ay maaaring ituro sa mga kabataan sa nakakalibang na paraan. 🚰 Subukang sundin ang step-by-step procedure na ito sa paggawa ng paper mache gamit ang recycled water. Makakatulong ito upang maibahagi natin sa kabataan ang mahahalagang kaalaman at kasanayan sa pagrerecycle at wastong paggamit ng tubig sa loob ng tahanan.🏠Gabayan natin ang ating kabataan sa responsable at wais na paggamit ng tubig upang mapangalagaan at mapanatili natin ang pagdaloy nito.πŸ’¦Tubig ay tipirin at alagaan, sapagka’t ito ay may hangganan. πŸ’§Para sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa wastong paggamit ng tubig, bisitahin ang link na ito πŸ‘‰https://www.facebook.com/media/set/…#SaveH2OwithMWSSRO