I-tag na ang mga kakilalang medyo matagal maligo at hikayatin silang maki-#SaveH2OwithMWSSRO through this challenge! 🚿⏱

Makatutulong ito hindi lamang para mabawasan ang inyong water consumption, kundi para narin mapababa ang inyong water bills.👍🏽💧

***

Tandaan, tubig ay tipirin at alagaan sapagkat ito ay may hangganan. 💙