Ang MWSS Regulatory Office (RO) ay nangangasiwa sa Manila Water Company, Inc. (MWCI) at Maynilad Water Services, Inc. (MWSI) upang tiyakin na alinsunod sa pambansang pamantayan ang serbisyo sa tubig at alkantarilya, at napapangalagaan ang kapakanan ng publiko.

Kabilang sa mandato ng MWSS RO ay ang siguraduhing kalidad at tuluy-tuloy ang serbisyong inihahatid ng MWCI at MWSI; at agad na natutugunan ng mga konsesyonaryo ang mga katanungan at hinaing ng customers patungkol sa mga serbisyo nito.

Upang masiyasat ang anumang hinaing hinggil sa serbisyong natatanggap, maaaring dumulog at makipag-ugnayan sa MWSS RO Customer Service Regulation Area (CSRA) sa csrcsmd@gmail.com / csr@ro.mwss.gov. ph.